Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку.

Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

Витрати платника, які підлягають амортизації:

●витрати на придбання чи самостійне виготовлення ОЗ та НА для використання в господарській діяльності;

●витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ, що > 10% сукупної БВ всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного року;

● витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом (іригація, осушення тощо);

●капітальні інвестиції, отримані платником з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання чи створення об’єкта інвестування;

●сума переоцінки вартості основних засобів;

●вартість основних засобів (на рівні Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку. звичайної ціни), отриманих в концесію.

Витрати платника, які не підлягають амортизації

Втрати (віднос повн на витрати) на:

§ утримання ОЗ, що знаходяться на консервації;

§ ліквідацію ОЗ;

§ придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тисяч гривень театрально-видовищними підприємствами – платниками податку;

§ витрати на виробництво національного фільму

Витрати (за рах відпов джерел) на:

- на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, інші поліпшення невиробничих основних засобів.

- вартість гудвілу;

§ на будівництво та утримання автомобільних доріг

§придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

Амортизація може нараховуватись одним із п’яти методів:

▪прямолінійний метод: На = Амв/Т,

▪метод зменшення залишкової вартості На 1-n√ЛВ/ПВ, Сума аморт = ЗВ*На

▪метод прискореного зменшення Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку. залишкової вартості На = 1\Т*2 Сума аморт = ЗВ*На

, ▪кумулятивний метод Кк = рік до закінч/суму чисел років Сума = Амв *Кк, ▪виробничий метод На = Амв/ Заг.обсяг продукції Сума аморт = Факт обсяг за міс*На

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, яка амортизується, яка розраховується за формулою:

Вартість, що амортизується = Первісна (переоцінена) вартість - Ліквідаційна вартість (може дорівнювати 0)

Амортизація нараховується щомісяця по кожному окремому об’єкту основних засобів протягом усього строку його корисного використання до досягнення ліквідаційної вартості такого об’єкта.

Нарахування амортизації ОЗ та НА починається з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію, та Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку. припиняється на період модернізації, ремонту, реконструкції, а також при вибутті – з місяця, що настає за місяцем вибуття.

Амортизація нараховується до того моменту, коли:

Залишкова вартість об’єкта = Ліквідаційній вартості об’єкта

Залишкова вартість (БВ) = Первісна вартість – Накопичена амортизація

Первісна вартість – це вартість, що включає варт обладнання, держ.мито, ввізне мито, ПДВ+ витр на страхув, транспортув, монтаж, інші.


documentakpdkej.html
documentakpdror.html
documentakpdyyz.html
documentakpegjh.html
documentakpentp.html
Документ Порядок нарахування та методи обчислення амортизації при визначенні оподатковуваного прибутку.